Правова база

СТАТУТ

комунальної установи

"Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області".

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Комунальна установа "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області" (далі -ЦБС) є культурно-просвітницькою установою, яка має своїм завданням бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території Біловодського району.

1.2 Діяльність ЦБС здійснюється відповідно Конституції України чинних нормативно-правових актів у сфері освіти, науки, культури й бібліотечної справи.

1.3. Даний Статут розроблений у відповідності до Цивільного кодексу України, до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", інших законодавчих актів України і є документом, що регламентує діяльність ЦБС.

1.4. ЦБС створено на підставі рішення сесії Біловодської районної ради Луганської області №29/8 від 25.11.09р., як комунальний заклад.

ЦБС є спільною власністю територіальних громад Біловодського району, управління якою здійснюється Біловодською районною радою Луганської області (надалі - орган управління майном) підпорядкована відділу культури і туризму Біловодської райдержадміністрації, які здійснюють керівництво бібліотечною справою району.

1.5. Засновником ЦБС є Біловодська районна рада Луганської області (далі - засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ЦБС, її матеріально-технічне забазпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалам, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.6. ЦБС має юридичний статус, має самостійний баланс, свою печатку, свій реєстраційний, розрахунковий та інші рахунки в казначействі, інші реквізити юридичної особи. На час виготовлення печатки користуватися печаткою відділу культури і туризму Біловодської райдержадміністрації.

Юридична адреса ЦБС: 92800, смт. Біловодськ, Луганська область, вул. Леніна, будинок 107.

Повна назва юридичної особи: Комунальна установа "Цетралізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області". Скорочена назва Біловодська ЦБС.

1.7. ЦБС об"єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів району. До складу ЦБС входить:

Центральна районна бібліотека.

Бібліотеки району, що розташовані в межах адміністративного району та мають статус філій:

- Євсугська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Бараниківська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

-Семикозівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Брусівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Городищенська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Данилівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна систева Біловодського району Луганської області",

- Деркульська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Зелеківська філія комунальної установі "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Кононівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Парневська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Литвинівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Лимарівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Новолимарівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Новоолександрівська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Нижнебараниківська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Плугатарська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Третяківська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області",

- Шуліківська філія комунальної установи "Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області".

1.8. Рішення про створення та ліквідацію філій приймає засновник - Біловодська районна рада.

1.9. ЦБС має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, який перебуває на її балансі, централізоване комплектування, обробка документів, центральне документосховище, єдиний довідково-пошуковий апарат зі зведеними каталогами (реєстраційний, алфавітний та систематичний).

1.10. ЦБС є організаційно-методичним центром для бібліотек- філій ЦБС.

1.11. ЦБС працює у взаємодії з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1. Головною метою діяльності ЦБС є задоволення населення регіону в інформації, надання користувачам вільного і безкоштовного доступу до фондів та інформаційних ресурсів, сприяння популяризації літератури, використання сучасних інформаційних технологій та запровадження інноваційних форм роботи з користувачами.

2.2. Предметом діяльності ЦБС є діяльність бібліотек (КВЕД 92.51.1).

2.3. ЦБС у відповідності з єдиним планом організовує бібліотечне обслуговування населення району та організацій.

2.4. ЦБС здійснює інформаційно-індивідуальну та масову роботу, використовує для цього місцеве радіо, телебачення, пресу.

2.5. ЦБС формує, зберігає та надає в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовують взаємо використання бібліотечних ресурсів, надає методичну допомогу бібліотекам різних видів.

2.6. ЦБС приймає участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створенні інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних.

2.7. ЦБС сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

2.8. ЦБС організовує підготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації.

2.9. ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань. Бібліотеки філії, які входять до складу ЦБС, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону з інформації, та забезпеченні своїх громадянських прав.

2.10. ЦБС обслуговує населення району через абонемент, читальний зал, внутрішньо системний обмін, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.

2.11. ЦБС координує свою роботу з бібліотеками інших відомств, взаємодіє з іншими культурно-освітніми закладами, школами, ліцеєм.

ІІІ.ПРАВА І ОБОВ"ЯЗКИ ЦБС

3.1 ЦБС у порядку, передбаченому Статутом, має право самостійно:

- Визначати зміст, напрямки та форми своєї діяльності

- Здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, зазначеному законодавством, рахунки в установах банку, в тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг.

- Визначати джерела комплектування своїх фондів

- Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотек

3.2. Визначати, при наданні користувачам бібліотеки документів, розмір коштів, що передаються бібліотеці, як забезпечення завдань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками.

3.3. Визначати види та розмір компенсації шкоди заподіяною користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами.

3.4. Вилучати та реалізувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів.

3.5. Здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законам.

3.6. ЦБС має право на захист створених нею баз даних, інших об"єктів інтелектуальної власності бібліотеки, згідно із законодавством.

3.7. Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановленим Законом "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

3.8. Бібліотеки обслуговують користувачів, згідно з правилами користування бібліотекою, розроблених на основі типових правил.

3.9. Бібліотеки, що мають у своїх фондах особливо цінні та рідкісні видання, віднесені до національного культурного надбання, забезпечують їх нележне зберігання і несуть відповідальність за їх облік, державну реєстрацію, включення до автоматизованих баз даних.

3.10. Бібліотеки зобов"язані виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи, звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

4.1. Загальне методичне керівництво ЦБС та координацію її роботи здійснює відділ культури і туризму Біловодської районної державної адміністрації Луганської області. Він здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у комунальній власності, збереження ними бібліотечного фонду України.

4.3 Централізовану систему бібліотек очолює директор, який є одночасно і директором центральної районної бібліотеки.

4.4. Директор призначається і звільняється з посади керівником відділом культури і туризму за згодою голови Біловодської районної ради та обласного управління культури і туризму у відповідності з трудовим законодавством України.

4.5. Директор видає накази по ЦБС, затверджує штатний розпис, положення, посадові інструкції, установлює посадові оклади згідно тарифної сітки, надбавки за високі досягнення праці, складність, напруженість у роботі, доплати обов"язкового характеру та виконання обов"язків тимчасово відсутніх працівників за суміщення професій, виплачує матеріальну допомогу на оздоровлення.

4.6 Директор назначає і звільняє з посади працівників ЦБС на підставі чинного законодавства.

4.7 Директор виступає від імені ЦБС на правах особистої відпвідальності, представляє її в організаціях і установах, виступає розпорядником фінансів ЦБС.

4.8. При директорі створюється дорадчий орган (Рада при директору) для прийняття рішень основних напрямків роботи ЦБС, завідуючі відділами, методист. Засідання Ради при директору оформляється протоколами.

4.9. Директор керує господарською та фінансовою діяльністю, персоналом ЦБС, складає плани роботи, статистичні та текстові звіти.

4.10. Директор забезпечує своєчасне виконання планів роботи, прийняття рішень, наказів, розпоряджень.

4.11. Директор організовує роботу по забезпеченню ЦБС висококваліфікованими кадрами

4.12. Директор затверджує розпорядок роботи відділів ЦБС, ЦРБ, бібліотек-філій.

4.13. Діє від імені ЦБС, представляє її інтереси в установах, огранізаціях, суді.

V.СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК

5.1. ЦБС, яка використовує найману працю, укладає колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з дирекцією. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.

5.2. Трудовий колектив ЦБС - усі громадяни, які сваєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з організацією. Повноваження трудового колективу, щодо його участі в управлінні системою, встановлюються Статутом, законодавством про трудові колективи.

5.3. Рішення з соціально-економічних питань, що стосується діяльності організації, виробляються і прймаються її органами управління за участі трудового колективу.

5.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров"я, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю власника відповідно до законодавства, колективного договору.

5.5. На працівників бібліотек поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення

5.6. Працівники бібліотек, які працюють у селах і селищах, відповідно до законодавства, забезпечуються безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням, у межах встановлених норм.

5.7. Працівникам бібліотек можуть встановлюватись надбавки та доплати в межах затвердженого фонду оплати праці працівників бібліотек.

5.8. Працівники бібліотек мають право на доплату за вислугу років, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

VI. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

6.1. Єдиний бібліотечний фонд ЦБС має бути універсального профілю і формуватися на різних носіях інформації.

6.2. Фонд районної бібліотеки включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в декількох примірниках, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

6.3. Фонд бібліотеки-філії формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого населеного пункту.

6.4. Центральна бібліотека ЦБС забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду, оперативне надходження нових документів у всі підрозділи системи, вивчення потреб комплектування ЦБС.

6.5. Центральна бібліотека ЦБС здійснює: сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦБС; бібліотеки- філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

6.7. Центральна бібліотека ЦБС регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦБС. Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.

6.8. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату) здійснює цетральна районна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями, зняття з балансового рахунку здійснюється бухгалтерією ЦБС.

VII. МАЙНО ЦБС

7.1. Відповідно до рішення Біловодської районної ради № 2918 ЦБС створено на базі виділеної частки комунальної власності зі складу майна районного відділу культури і туризму, яке належить громаді Біловодського району.

7.2. Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотек, зберігання бібліотечних фондів, обладнанням, здфйснюється її власником (засновником).

7.3. Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

7.4.Держава гарантує захист майнових прав бібліотек усіх форм власності.

7.5. Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є у комунальній власності, передаються їм у безстрокове користування відповідно до земельного законодавства.

7.6. Бібліотечний фонд, будівлі, споруди, приміщення, обладнання, майно, що є спільною власністю територіальних громад Біловодського району та передане засновником бібліотекам комунальної форми власності належить бібліотекам на правах оперативного управління.

7.7. Джерелами формування майна організації є:

- Грошові та матеріальні внески засновника

- Доходи, одержані від платних послуг, інших видів господарської діяльності

- Капітальні вкладення і дотації з бюджетів

- Майно, придбане в інших в суб"єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку

- Інші джерела не заборонені законодавством України

7.8. Книжковий фонд, майно, обладнання бібліотек знаходиться на балансі ЦБС.

7.9. ЦБС, за погодженням Біловодської районної ради, може передавати іншим установам, здавати в оренду на тимчасове користування споруди, інвентар та другі матеріальні ресурси, а також списування їх з балансу ЦБС в установленому порядку, якщо вони застаріли, за винятком фондів, які мають культурну і історичну цінність.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Джерела фінансування ЦБС - кошти районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання бібліотечної мережі.

8.2. За рахунок коштів державних та місцевих бюджетів здійснюється фінансування, розробки та реалізації програм у розвитку бібліотечної справи, будівництво та реконструкція бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами.

8.3. Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевих бюджетах виділяється окремим рядком.

8.4. Додаткове фінансування може здійснюватись за рахунок коштів фізичних та фридичних осіб, а також коштів, одержаних бібліотеками від господарської діяльності, наданні додаткових платних послуг, пожертвувань, дарунків та інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір цих коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування не підлягають обмеженню і не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і використовуються на здійснення статутної діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів, розвиток бібліотек).

8.5. Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та Статуту.

8.6.Бібліотеки мають право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

8.7. Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, в порядку, передбаченому законом, звільняються від оподаткування доходів отриманих від надання платних послуг.

8.8. Джерелом доходів ЦБС є також спонсорська допомога на розвиток, комплектування фондів, підписку періодичних видань.

ІХ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ЦБС

9.1. ЦБС створюється з урахуванням соціально-економічних, культурно-освітніх і виробничих потреб, згідно з соціальними нормативами.

9.2. Реорганізація ЦБС здійснюється відповідно до законодавства України.

9.3. ЦБС не підлягає приватизації.

9.4. У разі приватизації будівель, споруд, приміщень, в яких розміщені бібліотеки, що є у державній або комунальній власності, та відмови нового власника надавати в користування займані бібліотеками будівлі, споруди, приміщення органи, що приймають рішення про приватизацію цих будівель, споруд, приміщень, забезпечують бібліотеки будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів бібліотек і зберігання бібліотечних фондів.

9.5. У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої перебуває ЦБС, одночасно з зазначеним майном можуть бути приватизовані бібліотечні фонди та майно, необхідне для її діяльності, за наявності зобов"язання нового власника продовжити подальше функціонування бібліотеки протягом десяти років. У разі відсутності такого зобов"язання зазначене майно не підлягає приватизації, а рішення щодо подальшошго його використання приймається відповідно до законодавства.

9.6. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) ЦБС проводиться за рішення Органу управління майном, рішенням суду чи арбітражного суду.

9.7. При реорганізації і ліквідації ЦБС звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.8. Ліквідація ЦБС здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном або судом.